Benzoic acid, 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-,methyl ester [ 1802242-43-8 ]

1802242-43-8, methyl, fluoro, imidazolidinyl, thioxo, dimethyl, cyano, benzoic, trifluoromethyl, ester, phenyl, oxo, 1802242-43-8